OGLAS - JAVNI RADOVI
THURSDAY, 03 MARCH 2011 11:29

KLASA: 100-01/11-01/445

Ur. broj: 2212/07-11-01Gunja,01.ožujka  2011. godine     

          Na temelju Odluke načelnika Općine Gunja od 01.ožujka 2011. godine objavljuje se                                                            

O G L A S             

1.Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na odreðeno vrijeme od 02.svibnja do 31.listopada 2011. godine radi obavljanja poslova u programu javnih radova Komunalno ureðenje naselja Općine  Gunja” kako slijedi:

-25 izvršitelja            

 Pored općih uvjeta odreðenih zakonom kandidat mora ispunjavati slijedeće uvjete 

-NKV      

2.Uz prijavu priložiti          

-domovnicu           

-dokaz o stručnoj spremi           

-životopis            

3.Prijave na oglas podnose se u roku od 15 dana od dana objave na adresu:            Općina Gunja, Vladimira Nazora 97 Gunja sa naznakom „za oglas-ne otvaraj“.            

4.Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.  

5.O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.          

6.Sve detalje obavijesti mogu se dobiti na tel.032/882-100.                        

 U Gunji,03.ožujka 2011. godine                                                                                      NAčELNIK OPćINE GUNJA

                                                                                    Vladimir Crnov,ing.grað.

 


Powered by Proces d.o.o.