OBAVIJEST O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE GUNJA

Na temelju članka 4. st. 5. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 104/22.) odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18., 115/18., 98/19. i 57/22.), Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja br. 03/23.) i prethodne Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede KLASA: 320-02/23-02/32, URBROJ: 525-06/179-23-2 od 30. siječnja 2023. godine, Općina Gunja objavljuje

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Gunja

na području katastarske općine Gunja, KLASA: 320-01/23-01/01, URBROJ: 2196-14-01-1-23-19 od 13. ožujka 2023.godine.

Javni natječaj objavljuje se od 14.ožujka 2023.godine do 13.travnja 2023.godine.

Tekst predmetnog Javnog natječaja sa popisom katastarskih čestica i sa potrebnim Obrascima objavljen je na  mrežnoj stranici Općine Gunja: www.gunja.hr , na oglasnoj ploči Općine Gunja, te na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno ili se predaju osobno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Općine Gunja, Gunja, V.Nazora 317B, u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Gunja, dakle zaključno do 13.travnja 2023.godine

KLASA: 320-01/23-01/01

URBROJ: 2196-14-03-1-23-20

Gunja,14. ožujka 2023.godine

                                                                                  Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja

                                                                                                        Pročelnica:

                                                                                              Marija Mudrinić, dipl.iur.

Možda vas još zanima...

Skip to content