Category: Pristup informacijama

OTVORENI PODACI

OTVORENI PODACI su javno i besplatno dostupni podaci namijenjeni ponovnoj uporabi u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja je različita od svrhe za koju su izvorno izrađeni ili prikupljeni. Tijela javne vlasti obvezna su u strojno...

ZAKONI I PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.) https://www.zakon.hr/z/132/Zakon-o-lokalnoj-i-podru%C4%8Dnoj-(regionalnoj)-samoupravi Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“...

ODLUKE – PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (u daljnjem tekstu: korisnik) ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Općini Gunja.Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem...

Skip to content