Kontakti

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pročelnik: Marija Mudrinić dipl.iur.

tel.: 032/882-100, email: pravnik@gunja.hr

Tajnik općinskog vijeća i općinskog naćelnika: Marijan Vareševac
tel.: 032/882-100, email: info@gunja.hr

Računovodstvo: Merima Kujović Zunđa, Martina Jaružanin  i  Davor Belobradić
tel.: 032/881-119; racunovodstvo.gunja@gmail.com

Referent za administrativne poslove i arhivsku građu: Lidija Ćurić  

tel: 032/882-100, lidija@gunja.hr

Komunalni redar: Dražen Gluvaković
mob. 099/216-13-63

Skip to content